Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BEWEEG JE FIT

Onderstaand een verkorte versie van ons Huishoudelijk Reglement van vereniging Beweeg Je Fit

1 januari 2021

1. DE SPORTIEVE ACTIVITEITEN
1.1. Omschrijving
1.1.1. De vereniging Beweegjefit heeft tot taak het organiseren van sportieve activiteiten ten behoeve van de inwoners van ’s-Hertogenbosch en directe omgeving.
1.2. Organisatie
1.2.1. Voor de organisatie van haar sportieve activiteiten staat de vereniging de Sporthal De Hambaken in ’s-Hertogenbosch ter beschikking. Deze faciliteit wordt gehuurd van de eigenaar tegen jaarlijks vast te stellen huurprijzen.
1.3. Deelname
1.3.1. Deelname aan de sportieve activiteiten van de vereniging is mogelijk voor alle leden.
1.3.2. De sportieve activiteiten staan onder leiding van docenten en/of begeleiders.
1.3.3. Leden betalen een jaarlijkse contributie per soort activiteit. (zie 2.5).
1.4. Beheer
1.4.1. De voor de diverse sportieve activiteiten benodigde sportmaterialen zijn het eigendom van de vereniging. De docenten en begeleiders zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van de sportmaterialen door de leden.
1.4.2. Een Activiteitencommissie beheert en bewaakt de sportmaterialen van de vereniging.  Deze commissie is in overleg met en na akkoord van het Bestuur bevoegd sportmaterialen aan te schaffen.
2. DE LEDEN
2.1. Aanmelding als lid
2.1.1. Nieuwe leden zijn 50 jaar of ouder en kunnen zich aanmelden via de website van de vereniging of direct bij de docent of begeleider.
2.1.2. Elk aspirant lid heeft recht op twee gratis proeflessen. De docent of begeleider zal tijdens deze proefles beoordelen of de kandidaat bij de gekozen sportieve activiteit past waarbij m.n. wordt gelet op de fysieke mogelijkheden in relatie tot de rest van de groep.
2.1.3. Na aanmelding ontvangt de nieuwe deelnemer van de ledenadministratie een inschrijf-formulier met het verzoek dit geheel ingevuld en ondertekend te retourneren.
2.1.4. Bij definitieve aanmelding als lid zijn eenmalige inschrijvingskosten verschuldigd. De hoogte van dit bedrag kan jaarlijks worden bijgesteld.
2.2. Opzegging als lid
2.2.1. Leden kunnen alleen schriftelijk opzeggen. Dit dient te gebeuren per email of brief rechtstreeks aan de ledenadministratie van de vereniging.
2.2.2. Opzegging dient te geschieden uiterlijk één maand voor het einde van een kalenderkwartaal. Dit om onnodige kosten te vermijden.
2.2.3. Leden kunnen door het Bestuur worden gesanctioneerd. De richtlijnen voor een sanctie staan vermeld in artikel 2.3.
2.3 Sancties
2.3.1. Leden kunnen als lid gesanctioneerd worden indien zij zodanig handelen of nalaten dat dit in strijd is met de wet dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2.3.2. In geval van overtreding kunnen de volgende sancties worden opgelegd:
a. berisping
b. schorsing
c. royement (ontzetting uit lidmaatschap)
d. uitsluiting van deelneming aan activiteiten, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een aantal keren
e. ontzegging van het recht om één of meer functies voor een in de sanctie genoemde termijn uit te oefenen.
2.3.3. Van het opleggen van een sanctie wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde sanctie mondeling aan het lid worden meegedeeld.
2.3.4. Een opgelegde sanctie wordt, indien nodig, in de Nieuwsbrief gepubliceerd.
2.3.5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
2.3.6. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2.3.7. Nadat het Bestuur tot royement heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst en met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
2.3.8. Nadat het Bestuur tot royement heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst en met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
2.4. Ziekte
2.4.1. Afwezigheid wegens langdurige ziekte dient rechtstreeks aan de ledenadministratie gemeld te worden. Eventuele verzoeken tot restitutie n.a.v. langdurige afwezigheid door ziekte worden door het Bestuur beoordeeld en dienen schriftelijk ingediend te worden.
2.5. Contributiebetaling
2.5.1. De contributie is steeds gebaseerd op een aanbod van 40 weken sportieve activiteiten. De betaling wordt echter over het kalenderjaar uitgesmeerd.
2.5.2. De leden betalen de contributie die voor hun betreffende sportieve activiteit is vastgesteld. Betaling geschiedt per kwartaal en alleen middels automatische incasso.
2.5.3. Leden die niet op tijd aan hun financiële verplichtingen voldoen kunnen door het Bestuur worden geschorst.
   

Op verzoek sturen wij u de uitgebreide versie van het Huishoudelijk Reglement.

 

Ook sturen wij u op verzoek de statuten van onze vereniging.